Skip to main content

Ład korporacyjny

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU

ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Przasnyszu oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Przasnyszu i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Przasnyszu informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

1)  § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności Bank odstępuje od przestrzegania zapisów § 8 ust. 4. Bank działa w środowisku lokalnym. Zgodnie ze Statutem zawiadamia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli pisemnie, za potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 21 dni przed jego terminem. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu / Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 22 ust. 1, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.