Skip to main content
 • O Banku
 • Jak zostać członkiem Banku

Jak zostać członkiem Banku

Już dziś przyłącz się do Banku Spółdzielczego w Przasnyszu i zostań jego udziałowcem. Członkiem Banku może zostać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna. Podstawowym warunkiem jaki należy spełnić aby zostać przyjętym to złożenie pisemnej deklaracji. Deklaracja taka winna zawierać:

 • imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania w przypadku osoby fizycznej,
 • nazwę i siedzibę oraz adres do korespondencji jeżeli przystępujący jest osobą prawną,
 • ilość zadeklarowanych udziałów,
 • adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o ile osoba przystępująca taki posiada,
 • adres poczty elektronicznej – w przypadku, gdy osoba przystępująca nie posiada adresu do doręczeń elektronicznych.

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Banku podejmując uchwałę w tej sprawie w terminie jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji. Członek Banku jest zobowiązany wnieść wpisowe w wysokości 50 zł, zadeklarować i wnieść co najmniej jeden udział w wysokości 495,00 zł. Wpisowe oraz zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków.

(Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa)

 • Członkowie Banku Spółdzielczego w Przasnyszu mają prawo:

  • brać udział w Walnych Zgromadzeniach /Zebraniach Przedstawicieli/ i Zebraniach Grup Członkowskich,
  • wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
  • otrzymać odpis statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokółami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokółami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi.
  • uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
  • przeglądać rejestr członków,
  • oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jej dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.
 • Członkowie Banku Spółdzielczego w Przasnyszu są zobowiązani:

  • wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
  • stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
  • troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
  • brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
  • uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
  • zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.
 • Przydatne dokumenty:

  Statut