Skip to main content
  • BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zapewniającą wypłatę depozytów zgromadzonych w bankach objętych polskim systemem gwarantowania, w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i złożeniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości. Aktualna lista banków objętych gwarancjami BFG znajduje się na stronie Funduszu www.bfg.pl

Kogo obejmuje system gwarancji?

Ochronie podlegają depozyty:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, o ile posiadają one zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

  • Skarbu Państwa,
  • instytucji finansowych, w szczególności banków, firm inwestycyjnych, domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi ubezpieczeniowe, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
  • kadry zarządzającej danym bankiem oraz jego głównych właścicieli.

Czy gwarancjami objęte są środki w walutach obcych?

Gwarancjami objęte są zarówno depozyty złotowe, jak i walutowe. Niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

W jakim terminie Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci należne środki?

Rok 2011 jest pierwszym, w którym obowiązuje nowy termin wypłaty środków gwarantowanych - skrócony do 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku.

Jaka jest maksymalna wysokość środków pieniężnych gwarantowanych przez Fundusz?

W całości gwarantowane są depozyty do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Jaka jest procedura wypłaty środków gwarantowanych?

Bank, którego działalność została zawieszona sporządza listę osób uprawnionych do odebrania środków gwarantowanych. Następnie, BFG podaje do publicznej wiadomości informacje o sposobie, miejscu i terminie wypłat środków gwarantowanych. Po ich odbiór będzie można wówczas zgłosić się z dokumentem tożsamości, środki gwarantowane będą mogły zostać odebrane przez 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku.

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?

Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego (kwota nie gwarantowana może wtedy zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku). W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec klientów.

Szczegółowe zasady funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania dostępne są na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: www.bfg.pl

Więcej informacji można znaleźć klikając w link poniżej