Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Przasnyszu

Zarząd Banku Spółdzielczego w Przasnyszu uprzejmie zawiadamia o zwołaniu na dzień 8.06.2021r. Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Przasnyszu. Zebranie odbędzie się w Domu Weselnym „Diament”, 06-300 Przasnysz, Sierakowo 95 (strefa gospodarcza). Rozpoczęcie obrad o godz. 1000.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Złożenie sprawozdań:
  • Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Przasnyszu za 2020r. oraz z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli jak również z wniosków i opinii przedłożonych na zebraniach Grup Członkowskich w 2021r;
  • Rady Nadzorczej z działalności za 2020r. wraz z oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku.
 8. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na 2021 rok.
 9. Przedstawienie informacji nt. Lustracji pełnej za okres 1.07.2017r. – 30.06.2020r.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego oraz kierunkami rozwoju działalności Banku na 2021 rok.
 11. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Przasnyszu za 2020r.;
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020r.;
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.;
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020r. wraz z oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku;
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2020r.;
  • kierunków rozwoju działalności Banku na 2021r.;
  • zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań;
  • zmian w Statucie Banku;
  • zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Banku;
  • oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej;
  • rozpatrzenia wniosków polustracyjnych;
  • wyboru delegata do reprezentowania Banku na Kongresie Spółdzielczości w Krajowej Radzie Spółdzielczej.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz bilans, są wyłożone do wglądu w lokalu Banku w pokoju  Nr 11.

 

Jeżeli liczba obecnych Przedstawicieli będzie mniejsza od liczby określonej
w § 24 ust. 1 Statutu Banku, następne Zebranie odbędzie się o godz. 1030 w dniu 8.06.2021r. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania Uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.   

                                                                         

                                                                         Licząc na obecność pozostajemy z poważaniem

 

 W trosce o bezpieczeństwo własne i innych uczestników Zebrania Przedstawicieli prosimy o udział w obradach w maseczkach ochronnych.

 

Klauzula informacyjna RODO

 

AKTUALNOŚCI