Skip to main content

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Przasnyszu

04-05-2023

Zarząd Banku Spółdzielczego w Przasnyszu uprzejmie zawiadamia o zwołaniu na dzień 25.05.2023r. Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Przasnyszu. Zebranie odbędzie się w Gościńcu IWA06-300 Przasnysz ul. Targowa 5. Rozpoczęcie obrad o godz. 1000.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków; Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Złożenie sprawozdań:
  • Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Przasnyszu za 2022r. oraz z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli jak również z wniosków i opinii przedłożonych na zebraniach Grup Członkowskich w 2023r;
  • Rady Nadzorczej z działalności za 2022r. wraz z oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku.
 8. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na 2023 rok.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego oraz kierunkami rozwoju działalności Banku na 2023 rok.
 10. Stanowisko UKNF skierowane do Banków w formie spółki akcyjnej dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach.
 11. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania tego organu, w tym podjęcie Uchwały.
 12. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Przasnyszu za 2022r.;
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2022r.;
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2022r.;
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022r. wraz z oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku;
  • oceny niezależności Komisji Rewizyjnej pełniącej funkcję Komitetu Audytu jako ciała kolegialnego;
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.;
  • kierunków rozwoju działalności Banku na 2023r.;
  • zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań;
  • ustalenia wynagrodzenia przedstawicielom za udział w Zebraniu Przedstawicieli;
  • ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Rady Nadzorczej;
  • zmian w Statucie Banku;
  • zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Banku;
  • zatwierdzenia „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przasnyszu”;
  • zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przasnyszu”;
  • wyboru delegata do reprezentowania Banku Spółdzielczego w Przasnyszu na Kongresie Spółdzielczości w Krajowej Radzie Spółdzielczej;
  • wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Przasnyszu na Zgromadzenie Regionalne ZRBS im. F. Stefczyka.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad na Zebraniu Przedstawicieli, w tym projekty Uchwał są wyłożone do wglądu w Centrali Banku w pokoju Nr 16.

Jeżeli liczba obecnych Przedstawicieli będzie mniejsza od liczby określonej
w § 24 ust. 1 Statutu Banku, następne Zebranie odbędzie się o godz. 1030 w dniu 25.05.2023r. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania Uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.   

                                                                         

                                                                         Licząc na obecność pozostajemy z poważaniem