Zastrzeganie kart

Utratę, kradzież, przywłaszczenie lub nieuprawnione użycie karty, jak również nieuprawniony do niej dostęp należy niezwłocznie zgłosić w jeden z niżej podanych sposobów:

  1. telefonicznie poprzez Infolinię Banku pod numerem +48 86 215 50 50,
  2. osobiście w placówce sprzedażowej Banku,
  3. za pośrednictwem portalu kartowego,
  4. za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828.

W celu zarejestrowania powyższego zawiadomienia, Posiadacz rachunku/Użytkownik karty powinien podać przyjmującemu  zgłoszenie wszystkie niezbędne dane pozwalające na identyfikację karty.

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty. Po zastrzeżeniu karty nie ma możliwości dalszego korzystania z niej. Po zarejestrowaniu zgłoszenia na pisemny wniosek Posiadacza rachunku, Bank wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i kodem PIN.