Zmiany w "Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu

       Od dnia 14 czerwca 2021 r. zmianie ulega "Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu”


Najważniejsze zmiany to:

  1. Wdrożenie funkcjonalności informowania o marży, jaką bank pobiera za transakcje dokonywane na terenie Unii w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego - wymóg wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty. W przypadku dokonywania wypłaty gotówki lub płatności w punktach sprzedaży dokonanej na terenie Unii Europejskiej, w dowolnej walucie unijnej innej niż waluta rachunku Klienta, Bank przesyła Klientowi wiadomość SMS na numer telefonu wskazany przez Klienta w Banku, informującą o łącznych opłatach za przeliczenie waluty wyrażoną jako wartość procentową marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny. Powyższa wiadomość będzie wysyłana dla każdej waluty unijnej raz w miesiącu, po dokonaniu pierwszej transakcji w danej walucie. Informacja ta wysyłana jest w odniesieniu do każdej Karty wydanej do rachunku;
  2. Określenie jedynej możliwej opcji kosztowej (SHA) w przypadku transakcji płatniczych realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w obrocie z państwami członkowskimi;
  3. Określenie terminów rozpatrywania przez Bank reklamacji dotyczących nieautoryzowanych transakcji płatniczych oraz doprecyzowanie zapisów związanych z warunkowym uznaniem rachunku reklamowaną kwota transakcji.