Zmiana ”Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu informuje, że z dniem 20 grudnia 2018r. zmianie ulegnie ”Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”.

Wprowadzone zmiany w szczególności dotyczą:

 • wprowadzenia dwóch terminów na rozstrzygnięcie reklamacji w zależności od rodzaju usługi jakiej dotyczy;
 • uregulowania momentu złożenia zlecenia płatniczego;
 • określenia odpowiedzialności Banku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej;
 • wprowadzenie nowego procesu obsługi reklamacji w przypadku transakcji nieautoryzowanych;
 • doprecyzowania zasad korzystania z produktów bankowych przez osoby małoletnie
  i ubezwłasnowolnione oraz ich przedstawicieli ustawowych.

Informujemy również, iż od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu zastępuje on dotychczas obowiązujące Państwa następujące Regulaminy: „Regulamin usługi SMS-BANKING w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu” oraz  „Regulamin korzystania z Kanału Bankowości Elektronicznej eBankNet”, gdyż ich zakres został zawarty w zmienianym Regulaminie.

Wskazane zmiany wynikają z potrzeby dostosowania zapisów regulujących obsługę osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu w zakresie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych i usług z nimi powiązanych do zapisów zmienionej ustawy o usługach płatniczych. Pełna treść wchodzącego w życie z dniem 20 grudnia 2018r. Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

Jednocześnie informujemy, że:

 • jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian nie zgłoszą Państwo Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że wyrazili Państwo na nie zgodę,
 • mają Państwo prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym,  bez ponoszenia opłat,
 • w przypadku gdy Państwo zgłoszą sprzeciw, ale nie dokonają wypowiedzenia umowy, umowa wygaśnie 
  z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian,  tj. 19 grudnia 2018r., bez ponoszenia opłat.

Pisemne oświadczenia w ww. sprawach można złożyć w placówce Banku lub przesłać na adres Banku.

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Przasnyszu