Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Przasnyszu

 

 

         Zarząd Banku Spółdzielczego w Przasnyszu uprzejmie zawiadamia o zwołaniu na dzień 7.08.2020r. Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Przasnyszu. Zebranie odbędzie się w Domu Weselnym „Diament”, 06-300 Przasnysz, Sierakowo 95 (strefa gospodarcza). Rozpoczęcie obrad o godz. 1000.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej i Komisji ds. oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej pełniącej funkcję Komitetu Audytu jako ciała kolegialnego.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Zatwierdzenie „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przasnyszu”.
 8. Złożenie sprawozdań:
 • Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Przasnyszu za 2019r. oraz z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli jak również z wniosków i opinii przedłożonych na zebraniach Grup Członkowskich w 2020r;
 • Rady Nadzorczej z działalności za 2019r. wraz z oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku.
 1. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na 2020 rok.
 2. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego oraz kierunkami rozwoju działalności Banku na 2020 rok.
 3. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Przasnyszu za 2019r.;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019r.;
 • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2019r.;
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019r. wraz z oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku;
 • oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej pełniącej funkcję Komitetu Audytu jako ciała kolegialnego;
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2019r.;
 • kierunków rozwoju działalności Banku na 2020r.;
 • zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań;
 • zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przasnyszu”.
 • wybór delegata do reprezentowania Banku na VII Kongresie Spółdzielczości w Krajowej Radzie Spółdzielczej.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz bilans, są wyłożone do wglądu w lokalu Banku w pokoju  Nr 11.

 

Jeżeli liczba obecnych Przedstawicieli będzie mniejsza od liczby określonej
w § 24 ust. 1 Statutu Banku, następne Zebranie odbędzie się o godz. 1100 w dniu 7.08.2020r.  

           

Licząc na obecność

pozostajemy z poważaniem

Zarząd Banku 

 

 

                        W trosce o bezpieczeństwo własne i innych uczestników Zebrania Przedstawicieli

              prosimy o udział w obradach w maseczkach ochronnych.

AKTUALNOŚCI