Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Przasnyszu

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Banku Spółdzielczego w Przasnyszu uprzejmie zawiadamia o zwołaniu na dzień 22.05.2018r. Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Przasnyszu. Zebranie odbędzie się w Domu Weselnym „Diament”, 06-300 Przasnysz, Sierakowo 95 (strefa gospodarcza). Rozpoczęcie obrad o godz. 1000.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Zatwierdzenie „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej”.
 8. Złożenie sprawozdań:
  • Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Przasnyszu za 2017r. oraz  z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli jak również z wniosków i opinii przedłożonych na zebraniach Grup Członkowskich w 2018r;
  • Rady Nadzorczej z działalności za 2017r. wraz z oceną funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku.
 9. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na 2018 rok.
 10. Przedstawienie informacji nt. Lustracji za okres 30.06.2014r. – 30.06.2017r.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego oraz kierunkami rozwoju działalności Banku na 2018 rok.
 12. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Przasnyszu za 2017r.;
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017r.;
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2017r.;
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017r. wraz z oceną funkcjonowania Zasad ładu Korporacyjnego oraz polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku;
  • oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej;
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2017r.;
  • podziału zysku z lat ubiegłych;
  • kierunków rozwoju działalności Banku na 2018r.;
  • zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań wobec Banku Zrzeszającego;
  • zmiany Statutu Banku;
  • przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Przasnyszu;
  • rozpatrzenia wniosków polustracyjnych;
  • zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przasnyszu”;
  • ustalenia składu Członków Rady Nadzorczej.
 13. Wybór Członków Rady Nadzorczej.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz bilans, jest wyłożony do wglądu w lokalu Banku w pokoju Nr 11.

Jeżeli liczba obecnych Przedstawicieli będzie mniejsza od liczby określonej w § 24 ust. 1 Statutu Banku, następne Zebranie odbędzie się o godz. 1100 w dniu 22.05.2018r.

LICZĄC NA OBECNOŚĆ
POZOSTAJEMY Z POWAŻANIEM