O Banku

O Banku

Władze Banku

ZARZĄD:

1. Mariusz Kroszkiewicz - Prezes Zarządu

2. Krystyna Ruszczyńska - Wiceprezes Zarządu

3. Marek Gierach - Wiceprezes Zarządu

 

RADA NADZORCZA:

1. Zbigniew Grabowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Zenon Galewski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Jan Ostrowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Jan Koziatek - Członek Rady Nadzorczej

5. Janusz Leleniewski - Członek Rady Nadzorczej

6. Krzysztof Miłoszewski - Członek Rady Nadzorczej

7. Jerzy Olber - Członek Rady Nadzorczej

8. Jan Smoliński - Członek Rady Nadzorczej

9. Ryszard Śliwiński - Członek Rady Nadzorczej

 

Historia Banku

Położenie

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu usytuowany jest w powiecie przasnyskim, który jest częścią regionu nazywaną mianem zielonych płuc Polski.

Początek

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu powstał w 1924 roku, gdy 12 założycieli powołało do życia "Bank Spółdzielczy z nieograniczoną odpowiedzialnością w Przasnyszu", którego głównym celem była walka z lichwą i powstrzymanie wzrostu stopy procentowej pożyczek na rynku powiatu przasnyskiego.

Siedziba

Pierwsza siedziba Banku znajdowała się w wynajmowanym lokalu. W 1929 roku została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku przy jednej z głównych ulic miasta. W 1982 roku siedzibę banku przeniesiono do zakupionego budynku przy ulicy Słowackiego 1 i dokonano jego rozbudowy i modernizacji. Od 1950 roku w związku z reformą bankową, Bank zmienił nazwę na "Gminną Kasę Spółdzielczą z odpowiedzialnością udziałami w Przasnyszu". Nazwa "Bank Spółdzielczy" została przywrócona w 1962 roku.

Z ważniejszych wydarzeń działalności Banku na uwagę zasługują:

Rok 1951 Utworzenie punktów kasowych w Jednorożcu, Krzynowłodze Małej i Czernicach Borowych, które następnie przekształcono w Filie Banku a następnie Oddziały za wyjątkiem Czernic Borowych, które zorganizowały samodzielną kasę spółdzielczą.
Rok 1986 Przeniesienie siedziby Oddziału w Jednorożcu z wynajmowanego lokalu do nowo wybudowanego budynku.
Rok 1990 Przeniesienie siedziby Oddziału w Krzynowłodze Małej z wynajmowanego lokalu do nowo wybudowanego budynku.
Rok 1999 Połączenie Banku Spółdzielczego w Przasnyszu z Bankiem Spółdzielczym w Krasnem na bazie którego powstał w Krasnem oddział.
Rok 2006 Otwarcie Punktu Kasowego Nr 1w Urzędzie Skarbowym.
Rok 2008 Otwarcie Oddziału Banku w Czernicach Borowych.
Rok 2010 Otwarcie Punktu Kasowego Nr 2 w Spółdzielni Mieszkaniowej
Rok 2011 Otwarcie Oddziału Banku w Konopkach Gm. Stupsk (powiat mławski)

Do roku 1975 Bank Spółdzielczy w Przasnyszu zrzeszony był w Centralnym Związku SOP, od 1975 roku do 1992 roku w BGŻ, od 1992 roku do 2002 roku w Banku Unii Gospodarczej w Warszawie, a do 2002 roku zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

W ostatnich latach podjęto liczne działania mające na celu podniesienie standardów obsługi klienta i bezpieczeństwo działania Banku. W tym celu rozszerzono wachlarz oferowanych produktów, wprowadzono bankowość elektroniczną, wdrożono obsługę walutową klientów oraz zmodernizowano zaplecze informatyczne. Istotnym elementem działalności jest też marketing, w ramach którego Bank inwestuje w reklamę, wizerunek w mediach, Internecie oraz bierze intensywny udział w kampaniach reklamowych Zrzeszenia Banku BPS S.A.

Ostatni okres działalności Banku Spółdzielczego w Przasnyszu to znaczny wzrost sumy bilansowej, funduszy własnych i poprawa wyników finansowych.

Grupa BPS

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu należy do zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Zrzeszenie Banku Polskiej Spółdzielczości SA tworzy 350 zrzeszonych Banków Spółdzielczych i Bank BPS jako bank zrzeszający. Bank BPS współpracuje również z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym w Krakowie.

Banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. stanowią około 60 proc. wszystkich banków spółdzielczych działających w kraju. Wszystkie systematycznie zwiększają swój udział w rynku usług finansowych przy jednoczesnym zachowaniu samodzielności funkcjonowania i tożsamości spółdzielczej, konsekwentnie realizując misję służenia rozwojowi swoich członków i klientów.

Powstanie Banku BPS. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą centrali w Warszawie, został utworzony 15 marca 2002 roku przez przyłączenie przez Gospodarczy Bank Południowo Zachodni SA pięciu Banków - Banku Unii Gospodarczej SA, Lubelskiego Banku Regionalnego SA, Małopolskiego Banku Regionalnego SA, Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA, oraz Warmińsko Mazurskiego Banku Regionalnego SA.

Wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego to jedno z głównych zadań BPS S.A. pomimo ogólnopolskiego charakteru Zrzeszenia. Prowadzona polityka produktowo-cenowa jest dostosowana do zróżnicowania gospodarczo - ekonomicznego poszczególnych regionów kraju.

Klienci Zrzeszenia BPS S.A. głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz klienci detaliczni. Zrzeszenie Banku Polskiej Spółdzielczości specjalizuje się w obsłudze rolnictwa i jego otoczenia, wspiera polską wieś w dostosowywaniu do unijnych standardów. Istotnym elementem jego strategii jest wspieranie powstawania i rozwoju rodzimej małej i średniej przedsiębiorczości.

Zrzeszenie łączy tradycyjne idee spółdzielczości z nowoczesnością oferując rolnikom i przedsiębiorcom, tradycyjne i nowoczesne produkty bankowe, m.in. związane z bankowością elektroniczną czy międzynarodowe karty VISA i MasterCard.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. reprezentuje polski sektor bankowości spółdzielczej poprzez członkostwo w Komitecie Wykonawczym Confédération Internationale des Banques Populaires - CIBP, międzynarodowej organizacji zrzeszającej banki spółdzielcze z 18 krajów na całym świecie.

Gwarancje BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zapewniającą wypłatę depozytów zgromadzonych w bankach objętych polskim systemem gwarantowania, w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i złożeniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości. Aktualna lista banków objętych gwarancjami BFG znajduje się na stronie Funduszu www.bfg.pl

Kogo obejmuje system gwarancji?

Ochronie podlegają depozyty:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, o ile posiadają one zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

  • Skarbu Państwa,
  • instytucji finansowych, w szczególności banków, firm inwestycyjnych, domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi ubezpieczeniowe, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
  • kadry zarządzającej danym bankiem oraz jego głównych właścicieli.

Czy gwarancjami objęte są środki w walutach obcych?

Gwarancjami objęte są zarówno depozyty złotowe, jak i walutowe. Niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

W jakim terminie Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci należne środki?

Rok 2011 jest pierwszym, w którym obowiązuje nowy termin wypłaty środków gwarantowanych - skrócony do 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku.

Jaka jest maksymalna wysokość środków pieniężnych gwarantowanych przez Fundusz?

W całości gwarantowane są depozyty do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Jaka jest procedura wypłaty środków gwarantowanych?

Bank, którego działalność została zawieszona sporządza listę osób uprawnionych do odebrania środków gwarantowanych. Następnie, BFG podaje do publicznej wiadomości informacje o sposobie, miejscu i terminie wypłat środków gwarantowanych. Po ich odbiór będzie można wówczas zgłosić się z dokumentem tożsamości, środki gwarantowane będą mogły zostać odebrane przez 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku.

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?

Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego (kwota nie gwarantowana może wtedy zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku). W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec klientów.

Szczegółowe zasady funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania dostępne są na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: www.bfg.pl

Działalność społeczna

Sport

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu sponsorem UKS - HANDBALL - zespołu piłki ręcznej z przasnyskiego Gimnazjum.

 


Edukacja

Od roku 2006 Bank Spółdzielczy jest fundatorem stypendium do ucznia przasnyskiego Liceum Ogólnokształcącego. Podobną pomoc mamy w założeniach również na przyszłe lata.

Kultura

Wspierając rozwój kultury w naszym regionie Bank wspiera finansowo realizację imprez Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu.

Imprezy

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu od kilku lat występuje jako jeden z organizatorów i jeden ze sponsorów festynów i imprez rodzinnych na terenie gmin w których prowadzi swoją działalność.

Bogate - Dożynki

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu wystąpił w roli współ-organizatora i sponsora Dożynek - Bogate 2006.

Dni Przasnysza

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu jest wieloletnim współ-sponsorem imprezy "Dni Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej".

Na ludowo

Bank Spółdzielczy zaangażowany w organizację uroczystości jubileuszowej Zespołu Ludowego "Krasne".

Zapusty - Krzynowłoga Mała

Uczestniczymy w finansowaniu i organizacji wielu imprez rodzinnych naszego regionu. Mieliśmy również przyjemność być na Zapustach w Krzynowłodze Małej.

Dla władz lokalnych

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu jest jednym ze sponsorów herbu i flagi gminy Jednorożec.

Na Litwie

Bank Spółdzielczy wspierając polską mniejszość na Litwie od kliku lat przekazuje za pośrednictwem Społecznego Komitetu Pomocy Polskim Szkołom na Litwie pomoc finansową dla Szkoły Podstawowej im. Antoniego Wiwulskiego w Wilnie.

W Watykanie

Dzięki pomocy finansowej Banku przekazanej Zarządowi OSP w Bogatem orkiestra ta wzięła udział w historycznej Pielgrzymce Orkiestr Dętych OSP do Watykanu i Koncercie Jubileuszowym z okazji 25-Rocznicy Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

Imprezy ogólnopolskie

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu uczestniczył również w zbiórce pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Miss Mazowsza 2008

W kwietniu 2008 w Przasnyszu odbyły się wybory Miss Mazowsza - Bank był jednym ze sponsorów imprezy.

Rajd rowerowy

Wspieramy finansowo organizację Rajdu Rowerowego "Rodzina-Szkoła-Rower".

Dzień dziecka

Sponsorowanie organizacji Dnia Dziecka to również znakomita okazja do uczestnictwa w życiu społeczno-kulturowym naszego miasta.

Promocja regionu

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu jest jednym ze sponsorów Limerykowego Atlasu Powiatu przasnyskiego będącego prawdopodobnie jedyną w Polsce taką formą promocji regionu.

 
Projekt i wykonanie: PG & @home